x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOI2 Hoitot. tiedon hyödyntäminen johtamisessa ja opettamisessa: syventävä projektityö 10 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja raportoida projektin sekä johtaa projektia yhteistyössä projektiryhmän kanssa. Opiskelija osaa soveltaa projektissa hoitotieteellistä ja muuta tieteellistä tietoa ja tuottaa johtamisen ja opetuksen kehittämisessä tarvittavaa tietoa. Opiskelijalla on hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot.

Sisältö

Projektisuunnitelman laatiminen, projektin toteutus, arvioiminen ja raportointi yhteistyössä projektiorganisaation kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Hyväksytty projektisuunnitelma, projektin toteuttaminen kotimaassa tai ulkomailla, arvioiminen ja raportointi sekä projektin esittäminen seminaarissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Projektityön hyväksytysti suorittaminen edellyttää osallistumista seminaareihin, suunnitellun projektin toteuttamista, projektin systemaattista arviointia ja toteutuneen projektityön huolellista raportointia. Päättöseminaareissa osallistutaan oman opintosuunnan seminaareihin ja lisäksi yhteen toisen opintosuunnan seminaaripäivään. Projektisuunnitelmassa, projektiraportissa ja seminaariesityksessä opiskelija osoittaa oppimistavoitteiden hyvää hallintaa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Silfverberg P. 2007. Ideasta projektiksi. Työministeriö, Helsinki. Sähköisessä muodossa luettavissa http://www.mol.fi/esf/ennakointi/raportit/pvopas.pdf

Paasivaara L, Suhonen M, Nikkilä J. 2008. Innostavat projektit. Suomen sairaanhoitajaliitto. Helsinki.

Toikko T, Rantanen T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. Tampere University Press, 3. korjattu painos.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö