x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANA3 Terveys ja yhteiskuntapolitiikka 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa arvioida terveyttä määrittävien yhteiskunnallisten rakenteiden ja terveyteen kohdistuvien toimintakäytäntöjen välisiä suhteita
- kykenee vertailemaan kansallisia ja kansainvälisiä terveyspalvelujärjestelmiä ja niiden kehitysvaiheita
- osaa analysoida terveyttä ja terveydenhuoltoa sosiaalisina ja kulttuurisina ilmiöinä
- osaa asiantuntijaryhmän jäsenenä suunnitella sosiaali- ja terveyspalveluita ottaen huomioon niiden terveysvaikutukset sekä hallinnon, ammattilaisten ja kansalaisten näkökulmat

Sisältö

- terveydenhuolto Suomessa ja Euroopassa
- terveyspalvelujärjestelmien historia ja toimijat
- terveys- ja sairauskäsitysten muutokset
- terveyden ja sairauden ilmiöt ja instituutiot sosiaalisessa ja kulttuurisessa yhteydessä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Vaadittavat: Seminaarit, työpajat, kirjatentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentti arvioidaan numeerisesti, seminaarityöskentely hyväksytty/hylätty

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus:
Harjula M. 2007. Terveyden jäljillä. Suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla. Tampereen yliopistopaino.

White K. 2002. An introduction to sociology of health and illness. Sage.

Seminaarit/työpajat
Opettajilta saatu aineisto

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö