x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERTAL Terveys ja talous 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Kansanterveystieteen opiskelijoilla tulee olla suoritettuna TERKANP5. Hoitotieteen opiskelijoilla tulee olla suoritettuina: Hoitotieteen aineopintoja, hallintotieteen perusopinnot
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA
KATEA3.1 Terveys ja talous 4 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee terveystaloustieteen keskeiset käsitteet ja lähestymistavat
- tuntee pääpiirteittäin terveystaloustieteen keskeiset tutkimusmenetelmät
- osaa hankkia ja arvioida alan kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta

Sisältö

- terveys ja taloudenpito, keskeiset kysymykset
- niukkuus ja valintojen pakko
- tehokkuus ja lähikäsitteet
- oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
- hyöty, vaikuttavuus
- kustannukset, menot
- terveyden ja terveydenhuollon talouden erityispiirteet
- terveyden ja terveyspalvelujen kysyntä ja käyttö, kysyntäteoriat
- terveyspalvelujen tuotanto ja tarjonta
- terveydenhuollon markkinoiden tasapaino
- keskeiset tutkimusmenetelmät (lyhyt yleiskuvaus)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Harjoitukset hyväksytty / hylätty. Tentti arvioidaan asteikolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan suomenkielisenä joka toinen vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö