x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANA1 Epidemiologian perusteet 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
KATEA001 Väestön terveys II 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa tarkastella väestön terveyttä ja siihen liittyviä tekijöitä esiintyvyys- ja vaikutussuureiden avulla
- ymmärtää määrällisen tutkimuksen peruskäsitteitä ja -menetelmiä ja tunnistaa tärkeimmät tutkimusasetelmat
- tuntee tutkimuksen kriittisen arvioinnin perusteet eli osaa tulkita tutkimustuloksia suhteuttamalla niitä tutkimuksen virhelähteisiin

Sisältö

Epidemiologian peruskäsitteet ja -menetelmät: esiintyvyys- ja vaikutussuureet, altisteen ja vasteen määrittäminen, epidemiologiset tutkimusasetelmat, satunnaisvirhe, harhat, sekoittuneisuus, syyn arviointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen harjoituksiin ja kirjallinen tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentti arvioidaan numeerisesti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Gordis L. 2004. Epidemiology. 3. edition. Elsevier Saunders. (Soveltuvin osin).

Hernberg S. 1998. Epidemiologia ja työterveys. 2. painos. Työterveyslaitos. (Soveltuvin osin).

Oheiskirjallisuus:

Santos Silva, I dos. 1999. Cancer epidemiology: Principles and methods. IARC.

Greenberg RS, ym. 2005. Medical Epidemiology. 4. edition. Lange Medical Books.

Hennekens CH & Buring JE. 1987. Epidemiology in medicine. Little-Brown.

Rothman K. 2002. Epidemiology. An Introduction. Oxford University Press.

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö