x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOIA4 Tutkimus perhehoitotieteessä 4 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa nimetä ja kuvata laadullisen ja tilastollisen tutkimuksen lähtökohdat ja prosessin vaiheet
- osaa kuvata pääpiirteissään tilastollisen tutkimuksen keskeiset tutkimusasetelmat ja laadullisen tutkimuksen lajit
- ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen hoitotieteellisessä tutkimuksessa

Sisältö

Tutkimuskohteet hoito- ja perhehoitotieteessä. Laadullinen ja tilastollinen tutkimusprosessi. Tilastolliset tutkimusasetelmat ja laadullisen tutkimuksen lajit. Tutkimuseettiset kysymykset. Tutkimussuunnitelman rakenne.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen keskusteluluennoille. Esityksen laatiminen tutkimusartikkeleista pienryhmässä. Kirjallinen tentti luennoista ja kirjallisuudesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus:

Parahoo K. 2006. Nursing research. Principles, process and issues. MacMillan. Ss 1-182.

Oheiskirjallisuus:

Tieteelliset tutkimusartikkelit.

Hurtig J. ym. (toim.). 2010. Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus.

Ronkainen S. ym. 2011. Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro Oy.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö