x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERA4 Terveyden edistäminen hoitotieteen opiskelijoille 3 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata terveyden edistämisen keskeiset käsitteet ja toimintaympäristöt elämänkaaren eri vaiheissa
- osaa arvioida ja hyödyntää hankkimaansa tietoa terveyden edistämisessä
- kykenee tuottamaan tieteelliseen tietoon perustuvan suullisen esityksen valitsemastaan terveyden edistämisen teemasta hoitotyön ja hoitotieteen näkökulmasta

Sisältö

Terveyden ja perheen terveyden edistämisen keskeiset käsitteet ja tietoperusta. Terveyden edistämistä ohjaavat kansalliset ja kansainväliset linjaukset. Terveyden edistämisen eri toimintaympäristöt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen teemapäiviin. Luentomateriaaliin ja terveyden edistämistä käsitteleviin tieteellisiin artikkeleihin perehtyminen yksin ja ryhmässä. Artikkeleista tehdyn analyysin ja synteesin esittäminen seminaarissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty. Seminaariesitys arvioidaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ståhl T. & Rimpelä A. (toim.) 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. (Myös verkkojulkaisuna). (Soveltuvin osin).

Kylmä J, Nikkonen M, Kinnunen P, Korhonen T. (toim.) 2009. Näetkö mielenterveyden edistämisen mahdollisuudet? Itä-Suomen Yliopisto, Kuopio.

Pietilä A-M. 2010. Terveyden edistäminen – teorioista toimintaan. WSOY, Helsinki.

Edelman C.L. & Mandle C.L. 2006. Health promotion throughout the life span. 6. painos. Mosby/Elsevier, St. Louis.

Ajankohtaiset artikkelit

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö