x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERA3 Terveyden edistämisen perusteet 2 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
KATEA004 Terveyden edistäminen 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terveyden edistämisen periaatteet ja terveyden edistämisen sekä kansanterveystyön suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmissä ja yhteisöissä.

Sisältö

Jakso sisältää terveyden edistämisen periaatteet ja historiallisen kehityksen sekä toteuttamistapoja eri ikävaiheissa ja yhteisöissä (lapset, nuoret, työikäiset, ikääntyneet, mielenterveys).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luento-opetus on yhteinen kansanterveystieteen ja hoitotieteen opiskelijoille.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Pakollinen läsnäolo jakson viiden teemapäivän opetuksessa. Kansanterveystieteen opiskelijat tenttivät teemapäivien materiaalin Terveyden edistämisen 8 op:n suorituksen yhteydessä. Hoitotieteen opiskelijat tekevät luentopäiväkirjan erillisen ohjeen mukaan. Muiden kuin terveystieteiden yksikön opiskelijoiden tulee sopia suorittamisesta erikseen vastuuopettajan kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hoitotieteen opiskelijoiden luentopäiväkirja arvioidaan hyväksytty-hylätty periaatteella. Kansanterveystieteen opiskelijat tenttivät teemapäivien sisällöt TERA5 opintojakson yhteydessä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Ståhl T. & Rimpelä A. (toim.) 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. (Myös verkkojulkaisuna)

Kylmä J, Nikkonen M, Kinnunen P, Korhonen T. (toim.) 2009. Näetkö mielenterveyden edistämisen mahdollisuudet? Itä-Suomen Yliopisto, Kuopio.

Pietilä A-M. 2010. Terveyden edistäminen – teorioista toimintaan. WSOY, Helsinki.

Edelman C.L. & Mandle C.L. 2006. Health promotion throughout the life span. 6. painos. Mosby/Elsevier,  St. Louis.

Ajankohtaiset artikkelit

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan rinnakkain hoitotieteen (3 op) ja kansanterveystieteen opiskelijoille (8 op) suunnattujen jaksojen kanssa.

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö