x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata laadullisen terveystutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset ominaispiirteet tutkimusprosessin eri vaiheissa
- tunnistaa erilaiset aineistonkeruumenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet terveystieteellisessä tutkimuksessa
- hallitsee laadullisen haastatteluaineiston keräämisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusperiaatteita
- osaa arvioida toteutetun laadullisen terveystutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta
- osaa nimetä laadullisen tutkimusraportin elementit ja raportoida tutkimustuloksia
- ymmärtää laadullisen tutkimusraportin merkityksen ja mahdollisuudet terveystieteissä
- osaa hyödyntää laadullisen terveystutkimuksen tuloksia terveyteen liittyvien keskeisten ilmiöiden ja toimintakäytäntöjen tarkastelussa ja kehittämisessä

Sisältö

Laadullisen terveystutkimuksen merkitys terveystieteellisen tiedon tuottamisessa. Laadullisen tutkimuksen keskeiset ominaispiirteet ja tutkimusprosessin vaiheet. Aineistonkeruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa ja aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tutkimusetiikka ja laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi. Tutkimustulosten raportointi ja laadullisen terveystutkimuksen tulosten hyödyntäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Keskusteluluennot ovat yhteisiä kansanterveystieteen ja hoitotieteen opiskelijoille. Ohjatut harjoitukset erikseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen lähiopetukseen, ohjattujen harjoitustehtävien ja kirjallisen tentin hyväksyttävä suorittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentti arvioidaan numerolla 1-5 ja harjoitustehtävä hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hoitotieteen opiskelijat:

Holloway I (Ed.). 2005. Qualitative research in health care. Open University Press.

Kylmä J & Juvakka T. 2007. Laadullinen terveystutkimus. Edita Prima.

Ajankohtaiset artikkelit.

 

Kansanterveystieteen opiskelijat:

Alasuutari P. 2011. Laadullinen tutkimus 2.0. Vastapaino. (Soveltuvin osin)

Ruusuvuori J & Tiittula L (toim.) 2005. Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino. (Soveltuvin osin)

Kylmä J & Juvakka T. 2007. Laadullinen terveystutkimus. Edita. (Soveltuvin osin)

Ajankohtaiset artikkelit ja muut julkaisut tarpeen mukaan.

Lisätietoja

Opetus toteutetaan vuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö