x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOIA5 Teoria perhehoitotieteessä 4 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan piskelija ymmärtää käsitteiden ja teorian välisen suhteen. Opiskelija osaa määritellä teorian merkityksen perhehoitotieteessä. Opiskelija osaa kuvata teorian kehittämisen menetelmät perhehoitotieteessä pääpiirteissään. Opiskelija tunnistaa perhehoitotieteellisen teorian arvioinnin kriteerit ja osaa hyödyntää niitä teorian arvioinnissa. Opiskelija osaa hyödyntää perhehoitotieteellisiä teorioita hoitotyössä, sen johtamisessa ja koulutuksessa.

Sisältö

Teorian merkitys perhehoitotieteessä. Perhehoitotieteen keskeisiä käsitteitä. Käsitteiden kehittäminen ja teoria. Induktiivinen, deduktiivinen ja abduktiivinen teorian kehittäminen. Perhehoitotieteellisen teorian arviointi ja hyödyntäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen keskusteluluennoille. Kirjallinen oppimistehtävä perhehoitotieteellisten teorioiden hyödyntämisestä (pienryhmissä).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioidaan kirjallinen oppimistehtävä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lauri S & Kyngäs H. 2005. Hoitotieteen teorian kehittäminen. WSOY.

Ajankohtaiset tieteelliset julkaisut.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö