x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETA14 Tietojärjestelmien ja tietokantojen suunnittelu 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– tuntee informaation, tiedon ja tietämyksen teoreettisen perustat ja osaa soveltaa niitä tietojärjestelmien ja tietokantojen suunnitteluun.
– osaa rajata järjestelmän kohdealueen ja tunnistaa sen keskeiset piirteet.
– osaa analysoida järjestelmän sisällön yksityiskohtaisesti ja ilmaista valitut asiat käsitteinä ja lisäksi määritellä niistä johdetut uudet käsitteet tarkasti.
– osaa konstruoida käsitteiden muodostaman kokonaisvaltaisen rakenteen, joka määrittelee tietojärjestelmän ja tietokannan asiasisällön.
– osaa kuvata tämän rakenteen ja siihen perustuvan datan valitulla kielellä.
– osaa toteuttaa määritellyt rakenteet ja datan halutulla tavalla.

Sisältö

Informaatio, tieto ja tietämys. Tietoon liittyvä käsitteistö ja erilaiset abstraktiotasoperiaatteet ja niiden käyttö tietojärjestelmän suunnittelun välineenä. Enterprise Architecture. Tietojärjestelmän kohdealueen tunnistaminen ja kuvaaminen. Organisaatiossa tapahtuva kommunikointi, sen teoria ja teorian soveltaminen. Liiketoimintasääntöjen käyttö tietojärjestelmän suunnittelun perustana ja menetelmänä. Organisaation tietotarpeiden analysointi ja määrittely sekä näiden perusteella tehtävä tietokantojen analysointi, määrittely ja suunnittelu: teoria, menetelmät ja välineet. Käyttäjien näkemykset ja niiden integrointi. Concept D -kielen perusteet. Laajennettu ER-malli. Objekti-rooli -malli. UML:n luokkakaaviot. Relaatiomallin käyttö toteutusvälineenä. Relaatiomallista objektimalleihin. Objektimallin käyttö toteutusvälineenä. Tietokantaprojektin organisointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 52 t 0 t
Harjoitukset 26 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö