x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTTA2 Matemaattisen tilastotieteen perusteet 5 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tavallisimpien yksiulotteisten diskreettien ja jatkuvien todennäköisyysjakaumien perusominaisuudet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten satunnaisilmiöiden mallintamiseen. Lisäksi opiskelija osaa tehdä satunnaismuuttujan muunnoksia ja soveltaa momenttifunktiota jakaumien ominaisuuksien tarkasteluun. Hän kykenee soveltamaan stokastisen suppenemisen käsittettä yksinkertaisissa tilanteissa ja tuntee keskeisen rajaväittämän. Opiskelija ymmärtää moniulotteisen (erityisesti 2-ulotteisen) satunnaismuuttuujan jakauman luonnehtimiseen liittyvän käsitteistön. Hän tuntee muutaman keskeisen moniulotteisen jakauman, erityisesti moniulotteisen normaalijakauman ja tärkeimmät normaalijakaumasta muunnoksina saatavat jakaumat.

Sisältö

Tärkeimmät yksiulotteiset diskreettit ja jatkuvat jakaumat, Bernoullin prosessi, Poissonin prosessi, keskeinen rajaväittämä, muuttujien vaihto, momenttifunktio, kaksi- ja useampiulotteinen jakauma, moniulotteinen normaalijakauma, normaalijakauman muunnokset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso perustuu luentoihin ja jaettavaan materiaaliin. Oheislukemistona voi käyttää esimerkiksi  teoksia

Casella, G., Berger, R. L., Statistical inference

Hogg, R. V., Tanis, E. A., Probability and statistical inference

Laininen, P., Todennäköisyys ja sen tilastollinen soveltaminen

Ross, S., A first course in probability

Tuominen, P., Todennäköisyyslaskenta I

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö