x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1 5 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa itsenäisesti tutkia, onko annettu propositiolause tautologia, tai päteekö looginen seuraus annetun lausejoukon ja lauseen välillä. Hän tuntee opintojaksolla opetetut kolme menetelmää näiden kysymysten ratkaisemiseen, ja osaa valita menetelmistä tilanteeseen parhaiten sopivan. Hän ymmärtää sekä semanttisten puiden menetelmän, että luonnollisen päättelyn periaatteet, ja osaa todistaa eheyslauseen ja täydellisyyslauseen todistuksiin liittyvät keskeiset aputulokset.

Sisältö

Propositiolauseet ja totuusjakaumat, totuustaulut ja totuusfunktiot, tautologiat ja looginen seuraus, semanttiset puut, propositiologiikan luonnollinen päättely, eheyslause ja täydellisyyslause luonnolliselle päättelylle.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset, loppukoe  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla ei ole varsinaista oppikirjaa, vaan se perustuu luentoihin. Suositeltavaa oheismateriaalia on kirjassa

Salminen, Väänänen, Johdatus logiikkaan.

sekä monisteessa

Rantala, Virtanen, Logiikan peruskurssi.

Lisätietoja

Opinto-oppaan 2012-2015 opintojaksot MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1 ja MTTMA11 Johdatus logiikkaan 2 vastaavat yhdessä opinto-oppaan 2010-2012 opintojaksoja MATEA15B Logiikka 1B ja MATEA16 Logiikka 2.

Mikäli vain toinen vanhoista opintojaksoista on suoritettuna, pitää uusien opintojaksojen suorittamisesta keskustella vastuuopettajan kanssa. Täydennyksistä on erillinen ohje.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö