x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEP3 Tietokantojen perusteet 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Kati Iltanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X X
2014–2015 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee SQL-tietokantojen (relaatiorakenteisten tietokantojen) peruskäsitteet ja -rakenteet
• tuntee ER-mallinnuksen peruskäsitteet ja -periaatteet
• osaa mallintaa tietoa ER-kaavioilla
• osaa muuntaa ER-kaavion suoraviivaisesti SQL-tietokannan kaavioksi
• osaa perustaa tietokannan ja päivittää ja hakea tietokannan tietoja SQL-kielen avulla

Sisältö

Käsiteltäviä aiheita ovat tietokannan perustaminen, päivittäminen ja kyselyt SQL-kielellä, ER-kaaviot ja muunnos ER-kaaviosta SQL-tietokannan (relaatiorakenteisen tietokannan) kaavioksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Luennot ja harjoitukset ovat II-periodissa, harjoitustyön tekeminen voi jatkua III-periodin puolelle.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Luennot, harjoitukset, harjoitustyö ja tentti.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
englanniksi
Kirjallinen tentti 
englanniksi

Opintojakson voi suorittaa englanniksi tekemällä harjoitustehtäviä, tentin ja harjoitustyön. Luennot ja harjoitukset ovat kuitenkin suomeksi, joten tämä edellyttää paljon omatoimista opiskelua.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö