x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat ihmisen kasvun, identiteetin kehittymisen ja elämänkulun peruskäsitteet, -prosessit ja –kysymykset sekä ymmärtävät ja pystyvät kuvaamaan niiden liittymät kasvatuspsykologisiin ja –sosiologisiin teoriasuuntauksiin

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun prosesseihin ja ilmiöihin kasvatuksen ja koulutuksen yksilöllisistä ja yhteisöllisistä näkökulmista.

Opintojakson tiedetausta: kasvatuspsykologia ja kasvatussosiologia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Pienryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille voidaan järjestää luento-opetuksen lisäksi pienryhmätyöskentelyä (max 12 t) omissa ryhmissään (elokas, lo, vk). Opintojaksokohtaiset opettajatiimit suunnittelevat toteutuksen ja vaadittavat opintosuoritukset eri toteutusvaihtoehtoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Pienryhmäopetus  Harjoitustyö(t)  1 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Kirjatentti pienryhmäopetukseen osallistuville  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Kirjatentti opiskelijoille, jotka eivät osallistu pienryhmäopetukseen  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Ensimmäinen suoritusvaihtoehto (luennot, kirjallisuus, pienryhmä) on tarkoitettu kasvatustieteiden yksikön tutkinto-opiskelijoille ja aineenopettajan pedagogisiin opintoihin hakeville muiden yksiköiden opiskelijoille.

Toinen vaihtoehto (luennot ja kirjallisuus) on tarkoitettu kasvatustieteiden perusopintoja valinnaisina/sivuaineopintoina suorittaville.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L., Ruoppila, I. Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY. 2006.

Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.), Lapsuudesta vanhuuteen: iän sosiologiaa. Vastapaino. 2001.

 

Lisäksi sopimuksen mukaan artikkeleita tai sovittavia osia seuraavista:

Aittola, T. (toim.), Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Gaudeamus. 2012.

Antikainen, A. & Huotelin, H. (toim.), Oppiminen ja elämänhistoria. Kansanvalistusseura. 1996.

Antikainen, A. & Rinne, R. & Koski, L., Kasvatussosiologia. WSOY. 2010 (tai vanhemmat painokset).

Anttila, A-H., Kuussaari, K. & Puhakka, T.  (toim.), Ohipuhuttu nuoruus?. Nuorten elinolot -vuosikirja. Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta. 2010. Verkossa osoitteessa: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/6009360f-eeec-4da7-b1d0-1311124fed43

Dunderfelt, T., Elämänkaaripsykologia. Lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. WSOY. 1997.

Kronkvist E-L. & Pulkkinen, M-L., Kehityspsykologia. Matkalla muutokseen. WSOY. 2007.

Lehtinen, E. Kuusinen, J., Vauras, M., Kasvatuspsykologia. WSOY. 2006.

Artikkeleita Kasvatus ja Aikuiskasvatus -lehdistä

(Johtajan päätös 29.1.2013, opetussuunnitelmaan lisätty teokset "Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä" ja "Ohipuhuttu nuoruus? Nuorten elinolot -vuosikirja")

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden perusopinnot (Yhteiset opinnot/EDU)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö