x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät kasvatusajattelun ja -käsitysten yhteyden filosofiaan sekä kasvatuskäsitysten, -toiminnan ja -instituutioiden yhteyden historiaan
- tuntevat länsimaisen kasvatusajattelun päälinjat ja niiden filosofiset ja historialliset perusteet.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään suomalaisen ja eurooppalaisen kasvatusajattelun valtavirtoihin ja niiden merkitykseen nykyisen kasvatus- ja koulutustoiminnan rakentumiselle. Jaksolla käsitellään yhteiskunnallis-poliittisten muutosten ja ideologioiden ilmenemismuotoja kasvatusajattelussa.

Opintojakson tiedetausta: Kasvatushistoria, kasvatusfilosofia

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Pienryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille voidaan järjestää luento-opetuksen lisäksi pienryhmätyöskentelyä (max 12 t) omissa ryhmissään (elokas, lo, vk). Opintojaksokohtaiset opettajatiimit suunnittelevat toteutuksen ja vaadittavat opintosuoritukset eri toteutusvaihtoehtoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Kirjatentti  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi

Lopulliset suoritusvaihtoehdot eri opiskelijaryhmille täsmennetään opetusohjelmassa tai opintojakson alussa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalin käytöstä ja suoritustavoista sovitaan opintojaksolla.

Anttila, A.-H. & Suoranta, A. (toim.), Ammattia oppimassa. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. 2001.

Hämäläinen, K., Lindström, A. & Puhakka, J.,Yhtenäisen peruskoulun menestystarina. Yliopistopaino Kustannus. 2005.

Hänninen, S-L & Valli, S., Suomen lastentarhatyön ja varhaiskasvatuksen historia. Otava. 1986.

Iisalo, T., Kouluopetuksen vaiheita. Katedraalikoulusta nykyisiin kouluihin. Otava. 1989 tai uudempi.

Launonen, L., Eettinen kasvatusajattelu suomalaisen koulun pedagogisissa teksteissä 1860-luvulta 1990-luvulle. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 168. Jyväskylän yliopisto. 2000.

Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E., Johdatus kasvatustieteisiin. WSOY. 2000 tai uudempi painos.

Tähtinen, J. & Skinnari, S. (toim.), Kasvatus- ja koulukysymys Suomessa vuosisatojen saatossa. Suomen kasvatustieteellinen seura. 2006 tai uudempi.

von Wright, G.H., Ajatus ja julistus teoksesta luku "Paideia". WSOY. 1961 (kaikki painokset).

Artikkeleita Kasvatus & Aika, Kasvatus ja Aikuiskasvatus -lehdistä

(Johtajan päätös 1.11.2012, opetussuunnitelmaan lisätty teos "Johdatus kasvatustieteisiin")

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden perusopinnot (Yhteiset opinnot/EDU)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö