x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTS1 Viestinnän ja median tutkimus 10 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Seija Ridell
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee viestintä- ja mediatutkimuksen pääsuuntausten teoreettis-filosofiset lähtökohdat ja osaa suhteuttaa toisiinsa niiden keskeisiä käsitemäärittelyjä, näkökulmia ja kysymyksiä. Hän ymmärtää tutkimusalan erityisluonteen tieteiden kentällä ja tunnistaa myös tieteenalarajat ylittäviä tutkimusaiheita. Opintojakso haastaa opiskelijaa itsenäiseen teoreettiseen ajatteluun ja vankistaa hänen käsitteellisiä valmiuksiaan tarttua pro gradu -työhön.

Sisältö

Tutkimusalan kehitys ja nykytutkimuksen haasteet teorialähtökohtien, avainkäsitteiden ja eri suuntaukset läpäisevien tematiikkojen (kuten julkisuus, tila, teknologia, valta, toimijuus) näkökulmista. Viestintä- ja mediatutkimuksen erityisyyden, monitieteisyyden ja tieteidenvälisyyden kysymykset. Tutustuminen konkreettisiin tutkimushankkeisiin, myös muihin kuin yksikön omiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

1. Luennot (20 t ) ja niihin liittyvää kirjallisuutta esimerkiksi tieteellisinä artikkeleina. Luennot ja oheiskirjallisuus suoritetaan luentopäiväkirjalla ja/tai esseellä (4 op).
2. Kirjallisuus (6 op) suoritetaan joko kirjallisuuskuulusteluna yksikön yleisessä tentissä, esseellä tai lukupiirityöskentelynä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Arviointi 

Luennot ja niihin liittyvä oheiskirjallisuus suoritetaan luentopäiväkirjalla ja esseellä.

Kirjallinen tentti  6 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Arviointi 

Luennot ja niihin liittyvä oheiskirjallisuus suoritetaan luentopäiväkirjalla ja esseellä.

Essee  6 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Arviointi 

Luennot ja niihin liittyvä oheiskirjallisuus suoritetaan luentopäiväkirjalla ja esseellä.

Lukupiiri  Harjoitustyö(t)  6 op
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, luentopäiväkirja ja/tai essee sekä vaihtoehtoisesti joko kirjallisuuskuulustelu, essee tai lukupiirityöskentely.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. periodin aikana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

KIRJALLISUUS (6 op)

JOVTS1-kirjallisuuden (6 op) voi suorittaa kolmella vaihtoehtoisella tavalla: joko kirjallisuuskuulusteluna, esseellä tai itseohjautuvassa lukupiirissä.

Kirjallisuuskuulustelu

Suorittaessaan JOVTS1-opintojakson kirjallisuuden kirjatenttinä opiskelija valitsee kolme teosta seuraavista (yksi kustakin ryhmästä):

 1.  
  Arendt: Vita activa: ihmisenä olemisen ehdot. Vastapaino, 2002.
  Habermas: Julkisuuden rakennemuutos. Vastapaino, 2004.
  Dewey: Julkinen toiminta ja sen ongelmat. Vastapaino, 2006.
 2.    
  Carey: Communication as culture: essays on media and society. Unwin Hyman, 1989.
  Peters: Speaking into the air: a history of the idea of communication. University of Chicago Press, 2001.
  Holmes: Communication theory: media, technology and society. Sage, 2005.

 3. Mörä & Salovaara-Moring & Valtonen (toim.): Mediatutkimuksen vaeltava teoria. Gaudeamus, 2004.
  Moores: Media/Theory: thinking about media and communications. Routledge, 2005.
  Ridell & Väliaho & Sihvonen (toim.): Mediaa käsittämässä. Vastapaino, 2006.

Essee

Esseesuorituksessa opiskelija kirjoittaa esseet kahdesta teoksesta, jotka valitaan JOVTS1-kirjapaketin kohdista 1 ja 2. Esseiden aiheista tulee sopia etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa. Katso yksikohtaisempi esseeohje: http://www.uta.fi/cmt/opiskelu/kurssimateriaalit/tied/TIEDS1esseeohje.html

Lukupiiri

Lukupiirityöskentely tapahtuu 3–6 opiskelijan omaehtoisesti perustamissa ja itseohjautuvissa ryhmissä; työskentelyn päätteeksi ryhmä tuottaa yhteisen lukupiiriesseen. Lukupiiristä kiinnostuneen ryhmän tulee ottaa yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan, jonka kanssa sovitaan käsiteltävistä teksteistä ja työskentelyn yksityiskohdista. Suorituksesta sovittaessa osallistujat saavat kirjallisen ohjeen, jossa kerrotaan lähemmin, miten työskentely eri vaiheissa etenee.

Lukupiirisuorituksessa on kaksi vaihtoehtoa:

Vaihtoehdossa 1 valitaan jokin klassikkomonografia, jonka lisäksi lukupiirissä käsitellään ryhmän koosta ja valitusta teoksesta riippuen 1–4 siihen liittyvää tutkimusartikkelia muilta kirjoittajilta. Klassikkoteos voi olla yksi TIEDS1-kirjapaketin kohdan 1 teoksista tai jokin muu, esimerkiksi osallistujien pro gradu -aiheen kannalta tärkeä ja tutkimusalalla merkittävä teos.

Vaihtoehdossa 2 lukupiirissä suoritettava teos on Mörä & Salovaara-Moring & Valtonen (toim., 2004) Mediatutkimuksen vaeltava teoria, jonka lisäksi käsitellään ryhmän koosta ja valitusta teoksesta riippuen 1–4 teokseen liittyvää alkuperäisartikkelia jo(i)ltaku(i)lta teoksessa esitellyistä ajattelijoista.

Lukupiirin lopuksi käsiteltävät lisäartikkelit sovitaan vastuuopettajan kanssa joko työskentelyn alussa tai sen kuluessa.

Vaihtoehdon 1 valitsevat opiskelijat tekevät vastuuopettajalle oman ehdotuksensa teoksesta, jonka he haluavat lukupiirissä suorittaa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö