x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVKA1 Kuvajournalismin perusteet 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Anssi Männistö
Edeltävät opinnot
Suositellaan: JOVP1-JOVP5
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee eri aikakausien kuvajournalismin tärkeimmät suuntaukset, lajityypit ja tekijät. Hän ymmärtää journalistisen valokuvan erityispiirteet ja on saanut tuntumaa kuvajournalismin eettiseen normistoon. Pienryhmäopetukseen osallistuva opiskelija osaa ottaa journalistisia valokuvia, osaa käsitellä kuvansa itse ja hallitsee kuvatuotannon perusteet painetuissa lehdissä ja verkkojulkaisuissa.

Sisältö

Opintojakson luentosarjalla perehdytään journalistiseen ja dokumentaristiseen valokuvaan modernin yhteiskunnan yhtenä tärkeistä vaikuttajista sekä kuvajournalismin historiallisiin vaiheisiin ja tulevaisuuteen. Jakson pienryhmäharjoituksissa opitaan käytännön journalistista kuvaamista, kuvankäsittelyä ja kuvatuotantoa toimittajakoulutuksen painetuissa lehdissä ja verkkojulkaisuissa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jakson pienryhmäopetukseen pääsyssä etusijalla ovat kuvajournalismin valintaväylän kautta valitut opiskelijat sekä valinnaisiin opintoihin näyttökokeen kautta valitut opiskelijat. Pienryhmäopetuksen korvaavana suorituksena on mahdollisuus osallistua opintojakson JOVA17 syksyn luentosarjaan. Tuo osuus suoritetaan luentopäiväkirjalla sekä esseellä, jossa käytetään luennoitsijoiden osoittamaa kirjallisuutta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Pienryhmäopetus 40 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t
Harjoitukset 30 t 0 t

Opintojakso koostuu kahdesta osasta: (A) kaikille avoimesta luentosarjasta: Kuvajournalismin historia ja tulevaisuus (2 op) ja (B) pienryhmäopetuksesta (3 op). Luentosarjan (A) laajuus on 20 h + tentti. Pienryhmäopetus (B) sisältää kuvaamisen ja kuvatuotannon luennot (yht. 40 h) sekä harjoitukset ja niiden palautteen (yht. 40 h). Ks. pienryhmäopetuksen korvaamisesta kohdasta: Edellytysten ja suositusten lisätiedot.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Lisätietoja 

Jakson pienryhmäopetukseen pääsyssä etusijalla ovat kuvajournalismin valintaväylän kautta valitut opiskelijat sekä valinnaisiin opintoihin näyttökokeen kautta valitut opiskelijat.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Opintojakson oma luentosarja ja pienryhmäopetuksen korvaavana suorituksena osallistuminen opintojakson JOVA17 syksyn luentosarjaan. Tuo osuus suoritetaan luentopäiväkirjalla, jossa käytetään lisäksi luennoitsijoiden osoittamaa kirjallisuutta.

Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

=Luentopäiväkirja

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt sekä luentosarjan tentti.
Kurssin suorittamiseen kuuluu valikoitujen kurssitöiden tallentaminen verkkoon yliopiston julkaisualustalle.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luentosarjan tentin arvosanan lisäksi jakson kokonaisarviossa huomioidaan pienryhmäopetuksessa osoitettu aktiivinen läsnäolo tunneilla, harjoitustehtävien suorittaminen sekä ideointi yksinään ja osana ryhmää.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentosarjan tentissä käytetään luennoitsijan osoittamaa kuvajournalismin historiaa koskevia artikkeleita ja aineistoa. Lisäksi kurssilla käsitellään opettajan osoittamaa kirjallisuutta ja artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö