x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVP3 Viestinnän etiikka ja oikeus 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija kykenee arvioimaan kriittisesti median toimintaa eettisistä ja moraalisen harkinnan lähtökohdista. Opiskelija tuntee median ja viestinnän etiikkaa koskevan keskustelun ulottuvuuksia sekä keskeisiä median toimintaa sääteleviä normistoja. Hän osaa soveltaa tietoja ja taitoja media-ammateissa ja kriittisenä mediakansalaisena, ymmärtäen oikeudelliset ja eettiset oikeudet ja velvollisuudet niin median tekijänä, kohteena kuin käyttäjänäkin.

Sisältö

Median toimintaa koskevia normatiivisia lähtökohtia, lainsäädäntöä sekä etiikkaa käsitellään kurssilla historiallisesta, moraalis-filosofisesta sekä tekijyyden ja mediasuhteiden näkökulmista. Kurssi sisältää katsauksen perus- ja ihmisoikeuksiin pohjautuvaan sananvapauden sääntelymekanismeihin sekä julkisuutta, yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia koskevaan oikeusnormistoon, joita peilataan median itsesääntelyjärjestelmään.

Toteutustavat

Luennot (22 t) ja luentoessee 3 op.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat ja muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat: Osallistuminen luennoille, luentoessee sekä kirjatentti.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson kirjatenttinä (ks. oppimateriaalit).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentoesseen yhteydessä suoritetaan opettajan osoittamalla tavalla:

 1. Viestinnän etiikan perusteet. Opetusmoniste verkossa.
 2. Mäntylä: Journalistin etiikka. 2 uudistettu painos. Gaudeamus, 2008.
 3. Tiilikka: Journalistin sananvapaus. WSOYpro, 2008.

Kirjatentti 2 op

 1. Nordenstreng (toim.): Sananvapaus. WSOY, 1996. (sivut 32 - 209). Saatavana myös verkossa: http://www12.uta.fi/kirjasto/pdf/suoj/Sananvapaus.pdf
 2. Nordenstreng (toim.) Kansainvälinen oikeus ja etiikka journalismissa. Opetusmoniste verkossa.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson tenttimällä sähköisenä tenttinä seuraavat teokset:

 1. Viestinnän etiikan perusteet. Opetusmoniste verkossa.
 2. Mäntylä: Journalistin etiikka. 2 uudistettu painos. Gaudeamus, 2008.
 3. Tiilikka: Journalistin sananvapaus. WSOYpro, 2008.
 4. Nordenstreng (toim.): Sananvapaus. WSOY, 1996. (sivut 32 - 209). Saatavana myös verkossa: http://www12.uta.fi/kirjasto/pdf/suoj/Sananvapaus.pdf
 5. Nordenstreng (toim.) Kansainvälinen oikeus ja etiikka journalismissa. Opetusmoniste verkossa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö