x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILP3 Argumentaatio ja tieteenfilosofia 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on kehittynyt kriittisen ajattelun taidossa, tuntee erilaisia vastauksia kysymykseen, mitä tieteellinen tieto on, ja osaa arvioida näitä vastauksia. Hän myös ymmärtää tieteellisen tiedon luonnetta, mikä ilmenee siinä, että hän osaa eritellä tieteellistä päättelyä, selvittää kokemusperäisen aineiston roolia tutkimuksessa ja kuvata tieteen sosiaalisia käytäntöjä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään argumentaation ja tieteellisen päättelyn teoriaa, empiristisen tieto-opin vaikutusta tieteenfilosofiassa, syy – vaikutus-suhteita, tieteellistä selittämistä ja mallintamisen roolia tieteessä. Sillä myös harjoitellaan argumenttien analyysia ja arviointia. Sillä esitellään sekä positivismin että jälkipositivistisen tieteenfilosofian klassikoita. Muita teemoja ovat yhteiskunnallisten arvojen merkitys tieteessä sekä tieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Opetuksen yhteydessä suoritettava kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
FILP3a Argumentaatio tutkimuksessa  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

JOKO

Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa & Heinlahti, Kaisa 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki: Gaudeamus.

TAI

Fisher, Alec 2004. The logic of real arguments, 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press (pp. 1-171).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Fisher, Alec 2004. The logic of real arguments, 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press (pp. 1-171).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
FILP3b Johdatus tieteenfilosofaan  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

JOKO

Kiikeri, Mika & Ylikoski, Petri 2004. Tiede tutkimuskohteena. Helsinki: Gaudeamus.

TAI

Godfrey-Smith, Peter 2003. Theory and reality: An introduction to philosophy of science. Chicago: The University of Chicago Press (pp. 1-201 and 219-242).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Godfrey-Smith, Peter 2003. Theory and reality: An introduction to philosophy of science. Chicago: The University of Chicago Press (pp. 1-201 and 219-242).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Opintojakso suoritetaan joko opetettavalla kurssilla tai kirjatentteinä (kahdessa osassa).
Opetuksen yhteydessä suoritettava kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö