x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILP4 Tieto-oppi ja ontologia 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
PHILPE2 JOHDATUS TIETOTEORIAAN 3 op
JA

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa ja osaa kuvata tieto-opin (eli epistemologian) ja ontologian keskeiset tutkimusaiheet, käsitteet, lähestymistavat ja argumentit. Hän tunnistaa erilaisia tiedon käsitteitä ja niiden käyttöyhteyksiä, kuten ns. klassisen tiedon käsitteen sekä tulkinnallisen ja sosiaalisen tiedon käsitteet. Hän tuntee myös keskeisimmät havaintoa ja oikeutusta koskevat teoriat ja niitä koskevan kritiikin. Hän ymmärtää ontologian ja metafysiikan käsitteiden erilaisia merkityksiä sekä hahmottaa yleisen metafysiikan eli ontologian keskeiset kysymykset ja niiden vastausyritykset ja osaa myös arvioida näitä vastauksia.

Sisältö

Opintojakson tieto-oppiin keskittyvässä osassa tarkastellaan tiedon lajeja, skeptisismin ongelmaa, perinteistä tiedon määritelmää ja siitä käytyä keskustelua, uskomusten oikeuttamista koskevia näkemyksiä sekä erilaisia naturalistisia ja ei-naturalistia tietokäsityksiä. Opintojakson ontologiaosuus perehdyttää opiskelijan erilaisiin olemassaolon ja olemisen ymmärtämisen tapoihin ja olevan yleisimpiä kategorioita koskevaan nykykeskusteluun.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILP4a Tieto-oppi   Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
FILP4b Ontologia  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILP4a Tieto-oppi   Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
FILP4b Ontologia  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Garrett, Brian 2006. What is this thing called metaphysics

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Garrett, Brian 2006. What is this thing called metaphysics

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILP4b Ontologia  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
FILP4a Tieto-oppi   Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Toinen seuraavista:

a. Lammenranta, Markus 1993. Tietoteoria

TAI

b. Williams, Michael 2001. Problems of Knowledge: A Critical Introduction to Epistemology

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Williams, Michael 2001. Problems of Knowledge: A Critical Introduction to Epistemology

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILP4a Tieto-oppi   Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Toinen seuraavista:

a. Lammenranta, Markus 1993. Tietoteoria

TAI

b. Williams, Michael 2001. Problems of Knowledge: A Critical Introduction to Epistemology

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Williams, Michael 2001. Problems of Knowledge: A Critical Introduction to Epistemology

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
FILP4b Ontologia  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Garrett, Brian 2006. What is this thing called metaphysics

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Garrett, Brian 2006. What is this thing called metaphysics

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Suoritetaan sekä FILP4a että FILP4b, joko kirjatentteinä tai osallisumalla järjestettäville kursseille.
Opetuksen yhteydessä suoritettava kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö