x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGP1 Johdatus logopediaan 5 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Anna Oksa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
LOGOP1 Johdatus logopediaan 2 op
JA
JA

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy kuvaamaan logopediaa tieteenalana ja puheterapiaa ammattina sekä näiden välistä dynaamista vuorovaikutusta. Opiskelija hahmottaa puheterapeutin toimintakentän sosiaali-ja terveysalan eri sektoreilla.

Sisältö

-perehdytään logopedian opetusohjelman opintokokonaisuuksiin ja –jatkumoihin.
-tutustutaan logopediaan tieteenalana ja puheterapiaan ammattina
-tutustuminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan ja erilaisiin toimintayksiköihin, jotka tuottavat puheterapiapalveluita.

Toteutustavat

luennot, ryhmä/harjoitustyöt, seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, ryhmä/harjoitustyöt sekä seminaari.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Launonen, K. & Korpijaakko-Huuhka, A-M. (toim.). 2002 tai uudempi. Kommunikoinnin häiriöt. Syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteet. 4. uudistettu painos tai uudempi. Helsinki: Palmenia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö