x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA5 Tutkimusperinteitä ja -suuntauksia 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Taisto Hujanen
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
20 op.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva viestintä-ja mediatutkimuksen keskeisistä tutkimusperinteistä ja suuntauksista. Hän hahmottaa oppihistorialliset murroskohdat ja kykenee sijoittamaan tutkimukselliset suuntaukset osaksi yhteiskuntaa ja kulttuuria. Opiskelija pystyy myös erittelemään tutkimussuuntauksien yhteyksiä median ja teknologian kehitykseen sekä arvioimaan niiden kytkentöjä mediarakenteiden ja sääntelyn sekä ammattikäytäntöjen ja koulutuksen muutoksiin.

Sisältö

Opintojakson sisältö painottuu joukkoviestintätutkimuksen vaiheisiin ja sen paradigmamuutokseen osana jälkiteollisen yhteiskunnan kehkeytymistä. Opetuksessa pohditaan median käsitettä sekä tarkastellaan viestintä- ja mediateknologian muutoksen merkitystä julkisen viestinnän tutkimisessa. Lisäksi käsitellään eri tutkimusalueiden ja niiden vakiintumisen suhdetta alan ammatillisiin käytäntöihin ja niitä tukevaan koulutukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Luennot + klassikkoteos yht. 3 op.

Kirjatentti (2 op)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Luentopäiväkirja  Essee 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Luentojen yhteydessä opiskelija lukee jotakin tutkimusperinnettä tai -suuntausta edustavan klassikkoteoksen, jonka arvioinnin ja paikantamisen tutkimuksen kehitysvaiheisiin hän liittää osaksi luentopäiväkirjaansa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luentopäiväkirja ja kirjallisuustentti arvioidaan erikseen.

Suositellut suoritusajankohdat

Pitää olla suoritettuna ennen JVAT1 Tutkimustyön perusteet -jaksoa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus suoritetaan sähköisenä tenttinä joko suomeksi tai englanniksi.

Suomenkielisen tentin kirjallisuus:

1. Pietilä: Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä. Vastapaino, 1997.
2. Pietilä: Kaiken takana on teknologia: Harold Innis ja Marshall McLuhan tekivät välineistä viestintäteoriaa (artikkeli teoksessa Mediatutkimuksen vaeltava teoria. Gaudeamus, 2004).

Englanninkielisen tentin kirjallisuus:

1. Pietilä: On the Highway of Mass Communication Studies. Hampton Press, 2005.
2. Meyrowitz: Morphing McLuhan: Medium Theory for a New Millennium (Proceedings of the Media Ecology Association, Volume 2, 2001)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö