x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVP5 Media-analyysin perusteet 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Heikki Luostarinen

Yleiskuvaus

Opintojakso avaa tutkimuksen ja perustellun kritiikin näkökulmia mediaan. Media-analyysin alaan katsotaan kuuluvaksi median (1) yhteiskunnallisen ja kulttuurisen merkityksen, (2) rakenteiden ja markkinoiden, (3) tuotannon, (4) käytön ja (5) tekstien analyysi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa kytkeä omakohtaisen mediakokemuksensa ja julkisen mediaa koskevan keskustelun yhteiskuntatieteelliseen ja humanistiseen tutkimukseen mediasta. Hän ymmärtää tärkeimmät media-analyysin käsitteet
ja omaa alustavat tiedot media-analyysin erilaisista lähestymiskulmista ja menetelmistä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään media-analyysin alaan kuuluvaa tutkimusta sekä kullekin sen osa-alueelle tyypillisiä analyysimenetelmiä luentojen, keskustelujen, harjoitusten ja kirjallisuuden avulla. Luennot pyrkivät myös luomaan kytkentöjä ajankohtaisen mediaa koskevan keskustelun ja tutkimuksen ja tutkimuksen käyttämän käsitteistön välille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Kirjatentti

Kaikki opiskelijat suorittavat luentosarjan opettajan osoittamalla tavalla.

Luennon lisäksi tutkinto-ohjelman omat opiskelijat osallistuvat media-analyysin esseeryhmään, jossa suoritetaan yksi teos media-analyysin kolmesta kirjasta.
Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat luennon lisäksi kirjatentin (kaksi kirjaa kolmesta) sähköisenä tenttinä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Media-analyysin esseeryhmät  Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

Esseeryhmiin osallistuvat vain tutkinto-ohjelman omat opiskelijat. Esseeryhmissä harjoitellaan tieteellisen tekstin tuottamista ja suoritetaan yksi teos media-analyysin kolmesta kirjasta.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Lisätietoja 

Muut kuin tutkinto-ohjelman omat opiskelijat suorittavat sähköisenä tenttinä kaksi kirjaa kolmesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. lukuvuosi, 2. periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat suorittavat yhden teoksen media-analyysin esseen osana. Muut kuin tutkinto-ohjelman omat opiskelijat suorittavat sähköisenä tenttinä kaksi teosta seuraavista:

 1. Kunelius, Noppari & Reunanen: Media vallan verkoissa. Sivut 1-99 ja 217-476. Tampereen yliopisto, 2010. Saatavana myös E-kirjana Tamcatin kautta.
 2. Mäkelä, Puustinen & Ruoho (toim.): Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Gaudeamus 2006.
 3. Nieminen & Pantti: Media markkinoilla. Johdatus joukkoviestintään ja sen tutkimukseen. 3. uud. p. 2012, Vastapaino.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö