x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGOS6 Kirjatentti 5 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka
Edeltävät opinnot
Perusopinnot Aineopinnot Syventävistä opinnoista S1-S5
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

Kirjatentti

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 125 t 0 t

Opiskelija valitsee kolme teosta. Kaksi valitaan alla annetusta listasta; teosten tulee käsitellä eri aihealueita. Kolmannen teoksen tulee liittyä pro gradu –tutkielman aiheeseen, ja sen opiskelija sopii tutkielmansa ohjaajan kanssa. Myös se voi olla jokin alla esitetyistä teoksista. Kirjatentti suoritetaan yhtenä kokonaisuutena.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Clark, E. (2003). First Language acquisition. Cambridge, Cambridge University Press. Nelson, K. (1996/1998). Language in Cognitive Development. The Emergence of the Mediated Mind. Cambridge: Cambridge University Press. Gazzaniga, M. S., Ivry, R. B. & Mangun, G. R. (2002). Cognitive Neuroscience: the biology of the mind. New York: Norton. Maassen, B., Kent, R. D., Peters, H. F. M., van Lieshout, P. H. H. M. & Hulstijn, W. (toim.). (2004). Speech motor control in normal and disordered speech. Oxford: Oxford University Press. Titze, I (2000). Principles of Voice Production. NVS, Iowa City IA. Toinen painos. Park, D. & Schwarz, N. (toim.) (2000). Cognitive aging. A Primer. Philadelphia: Psychology Press. Goodwin, C. (toim.). (2003). Conversation and brain damage. Oxford: Oxford University Press. Milroy, L. (2003). Sociolinguistics : method and interpretation. Malden (Mass.): Blackwell. Baken, R. J. & Orlikoff, R.F. (2000). Clinical measurement of speech and voice. San Diego (Calif.): Singular/Thomson Delmar. Toinen painos. Von Tetzchner, S. & Martinsen, H. (1999). Johdatus puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin. Helsinki: Kehitysvammaliito ry.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teoreettiset opinnot (Logopedia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö