x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PORIP1A Näkijänä, kokijana, tulkkina (pääaineopiskelijoille) 5 op
Vastuutaho
Laitoksen yhteiset opinnot, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa perusvalmiudet sosiaalitieteelliseen tiedonmuodostukseen: itsenäiseen tiedon hankintaan ja sen analyysiin sekä tieteellisen tekstin tuottamiseen. Tässä yhteydessä opiskelija oppii metodologian perusteita ja harjoittelee niiden soveltamista käytäntöön. Opiskelija harjaantuu tieteellisiin puhe- ja kirjoitustapoihin ja saa välineitä opiskeluunsa. Tieteellinen kirjoittaminen, esittäminen ja argumentointi ovat kurssin keskeisiä painopisteitä.

Sisältö

Sosiaalitieteellinen tiedonmuodostus: itsenäisen tiedon hankinta ja sen analyysi sekä tieteellisen tekstin kirjoittaminen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Pääaineopiskelijoilta edellytetään, että yksikön yhteisten opintojen kohta Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä (3 op) on suoritettu ennen jakson alkua ja että kohdat Yliopiston historia, ideat ja merkitys tieteiden historiassa (3 op) ja Yhteiskuntatieteiden teoriat (3 op) suoritetaan rinnan jakson kanssa. Lisäksi suositellaan, että Tiedonhankinnan perusteet (2 op) sekä Tietotekniikan peruskurssi (3 op) on suoritettu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 48 t 0 t

Pääaineopiskelijat osallistuvat aktiivisesti seminaariin, hakevat itsenäisesti tietoa ja laativat harjoitustöitä oheiskirjallisuuden tuella, esittävät harjoitustyönsä ja toimivat toisilleen opponentteina. Jakso toteutetaan yhdessä sosiologian, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön oppiaineiden kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Pääaineopiskelijat: osallistuminen seminaariin, harjoitustyöt ja opponoinnit.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Osio 1

 1. Aro, Sosiologia ja kielenkäyttö, Acta Universitatis Tamperensis 1999.

 2. Fiske, Merkkien kieli: johdatus viestinnän tutkimukseen. Vastapaino 1992 tai uudempi painos1996.

 3. Heinlahti & Kakkuri-Knuuttila, Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Gaudeamus 2006.

 4. Kinnunen & Löytty (toim.), Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino 2002.

 5. Kuula, Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Vastapaino

 2006.

 Osio 2

 1. Granfelt, Kertomuksia naisten kodittomuudesta. SKS 1998.

 2. Helne & Laatu, Vääryyskirja. Kela 2006. TAI Hirvilammi & Laatu (toim.). Toinen vääryyskirja. Helsinki: Kela, 2008.

 3. Kuusisto, Kolme reittiä alkoholismista toipumiseen: tutkimus muutoksesta hoidon ja vertaistuen avulla sekä ilman professionaalista hoitoa. Tampere University Press, 2010. Saatavilla: http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7957-1.pdf

4. Melkas, Sosiaalisesta muodosta toiseen: suomalaisten yksityiselämän sosiaalisuuden tarkastelua vuosilta 1986 ja 1994. Tilastokeskus 2003.

5. Ylijoki, Akateemiset heimokulttuurit. Vastapaino 1998.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Näkijänä, kokijana, tulkkina (Laitoksen yhteiset opinnot, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö