x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖS3B3 Kielen ja vuorovaikutuksen tutkimus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Kirsi Juhila

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kielen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen lähtökohdat, erilaiset suuntaukset ja niiden soveltamismahdollisuudet sosiaalityön tutkimuksessa.

Sisältö

Opintojakson kirjallisuudessa käsitellään kielen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen erilaisia suuntauksia (esim. tekstianalyysiä, diskurssianalyysiä, narratiivista analyysiä) sekä suuntausten sovelluksia sosiaalityön tutkimuksessa. Jakson voi suorittaa myös osallistumalla aihetta käsittelevään verkkokurssiin, mikäli sellainen järjestetään.

Vaadittavat opintosuoritukset

Yleinen kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Jokinen & Suoninen (toim.), Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Vastapaino 2000 TAI Tiililä, Tekstit viraston työssä. Tutkimus etuuspäätösten kielestä ja konteksteista. SKS 2007.

2. Hall ym., Language Practices in Social Work. Routledge 2006

3. Jokinen ym., Diskurssianalyysi liikkeessä. Vastapaino 1999 (tai uudempi painos) TAI Jokinen ym., Diskurssianalyysin aakkoset. Vastapaino 1993 (tai uudempi painos).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö