x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOLS53B Kvalitatiivinen tutkimus 6 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Tohtoriopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Tutkielmaa tukevien metodiopintojen avulla opiskelija hankkii tiedot ja taidot metodeista, joita hän hyödyntää tutkielmassaan.

Sisältö

Kurssi voidaan suorittaa yleisenä kirjatenttinä tai korvaavana erikoiskurssina.

Toteutustavat

Yleinen kirjallinen tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssi voidaan suorittaa kirjatenttinä tai korvaavana erikoiskurssina.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Alasuutari: Laadullinen tutkimus. Vastapaino 1999.
  2. Coffey & Atkinson: Making Sense of Qualitative Data. Complementary Research Strategies. Sage 1996.
  3. Richie & Lewis: Qualitative Research Practice. Sage 2007

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Tutkielmaa tukevat metodiopinnot (Sosiaalipolitiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö