x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOLS3 Harjoittelu 10 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Harjoittelun aikana opiskelija pääsee soveltamaan oppiaineen tietoja käytännön työelämässä. Harjoittelupaikka nimeää opiskelijalle ohjaajan. Opiskelija laatii harjoittelupaikan ohjaajan kanssa harjoittelusuunnitelman, jossa sovitaan harjoittelunaikaisista tehtävistä ja opiskelijan harjoittelulle asettamista henkilökohtaisista tavoitteista. Opiskelija on harjoittelun ajan työsopimussuhteessa harjoittelupaikkaan. Häntä sitovat harjoittelun aikana työsopimuksessa määritellyt oikeudet ja velvollisuudet.

Osaamistavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on opiskelun, työelämän ja yliopiston toimintakäytänteiden yhteen niveltäminen.

Sisältö

Valmennusseminaari, harjoittelu (3kk) harjoittelupaikassa ja oheiskirjallisuutta hyödyntävä harjoitteluraportti, joka käsitellään harjoittelun päätyttyä palauteseminaarissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Harjoittelun suorittamiseen opiskelija voi hakea laitokselta harjoittelutukea. Yleensä haku järjestetään vuoden alussa, tammikuussa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelija osallistuu harjoittelua edeltävään opetukseen eli harjoittelun valmennusseminaariin. Opiskelija suorittaa harjoittelun (3 kk) valitsemassaan työorganisaatiossa harjoittelusuunnitelman mukaisesti. Harjoittelun jälkeen opiskelija osallistuu palauteseminaariin, jossa käsitellään harjoitteluraportti. Siinä opiskelija arvioi harjoitteluaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä harjoittelupaikkana olleen organisaation sosiaalipoliittisen tehtävän toteutumista lähdekirjallisuuden avulla. Harjoitteluraportin tulee täyttää tieteellisen kirjoittamisen kriteerit.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoittelun ja sen raportoinnin tueksi on laadittu oheinen kirjallisuusluettelo, josta opiskelija voi valita harjoitteluraporttiinsa lähdekirjallisuutta:

  1. Eteläpelto & Tynjälä: Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. WSOY 1999.
  2. Kinnunen & Korvajärvi: Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Vastapaino 1996.
  3. Oulasvirta & Ohtonen & Stenvall: Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus. Tasapainoista ratkaisua etsimässä. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:19.
  4. Rossi & Freeman & Lipsey: Evaluation. A Systematic Approach. 7th Edition. Sage 1999.
  5. Ruohotie: Oppiminen ja ammatillinen kasvu, WSOY 2000.
  6. Vartiainen: Työn muutoksen työvälineet. Muutoksen hallinnan sosiotekniset menetelmät. Otatieto 1994.
  7. Virtanen: Projektityö, WSOY 2000.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Syventävät opinnot (Sosiaalipolitiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö