x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOLA6 Kandidaatin tutkielma 10 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu tutkimusprosessiin, oppii soveltamaan tutkimusmenetelmiä sekä kirjoittaa tutkimusraportin. Opintojakson aikana opiskelijan tulee osoittaa hallitsevansa tutkimuksen tekemisen perustaidot.

Osaamistavoitteet

Tutkimusprosessin ymmärtäminen, tutkimusmenetelmien soveltaminen ja tieteellisen kirjoittamisen hahmottaminen.

Sisältö

Opintojakso koostuu seminaarityöskentelystä (48 t), tieteellisen tutkielman laatimisesta sekä kypsyysnäytteen suorittamisesta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 48 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti seminaarityöskentelyyn, laatia tutkielma sekä suorittaa kypsyysnäyte.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seminaarityöskentelyä tukevaa oheiskirjallisuutta:

  1. Luostarinen & Väliverronen: Tekstinsyöjät. Yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden lukutaidosta. Vastapaino 1991.
  2. Kuula: Tutkimusetiikka Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Vastapaino 2006.
  3. Hirsjärvi & Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita. 6. uudistettu painos. Tammi 2007.

Lisätietoja

Tässä yhteydessä opiskelijat suorittavat kieliopintoihin kuuluvan opintojakson "Tieteellinen kirjoittaminen yhteiskuntatieteilijöille" 3 op sekä kypsyysnäytteen. Lisäksi suoritetaan tiedekunnan yhteisistä opinnoista kohta "Tiedonhankintataidot aineopinnoissa" 1 op.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Sosiaalipolitiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö