x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPSYS4.4 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Sosiaalipsykologia

Yleiskuvaus

Opiskelijan itsenäisesti toteuttama tieteellinen opinnäytetyö.

Osaamistavoitteet

Harjaannuttaa opiskelijaa tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti relevanttien tutkimuskysymysten asetteluun, lähdekirjallisuuden hankintaan ja kriittiseen arviointiin, käsitteiden hallintaan ja soveltamiseen, aiheeseen sopivien tutkimusmenetelmien valintaan ja käyttöön, tulosten selkeään esittämiseen, perusteltujen johtopäätösten tekemiseen sekä koko tutkielman esittämiseen hyvässä kirjallisessa muodossa. Pro gradu -tutkielman laajuus on tavallisesti 60–80 sivua. Se voi olla joko monografia tai muutamasta samaa aihepiiriä koskevasta artikkelista ja niiden yhteenvedosta koostuva kokonaisuus. Vaikka pro gradu -tutkielma edellyttää opiskelijan itsenäistä työskentelyä, se tehdään opettajan ohjauksessa ja muilta saman tutkielmaseminaariin osallistuneilta opiskelijoilta saatavan palautteen tukemana.

Sisältö

Ohjaajan ja seminaariryhmän tukemaa itsenäistä työskentelyä. Pro gradu -tutkielman laajuus on noin 60-100 sivua.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Lisätietoja

Tarkemmat ohjeet löytyvät laitoksen www-sivulta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Syventävät opinnot (Sosiaalipsykologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö