x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPSYP2 Sosiaalipsykologian perusteet 6 op
Vastuutaho
Sosiaalipsykologia
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kirjatentti suositellaan suoritettavaksi peruskurssin jälkeen tai sen aikana.

Yleiskuvaus

Peruskursseja tukeva ja syventävä kirjatentti pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Tutustutaan sosiaalitieteen ja erityisesti sosiaalipsykologian peruskäsitteisiin, lähtökohtiin sekä keskeisiin teoreettisiin perinteisiin.

Sisältö

Peruskurssia täydentävä kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuuden avulla tutustutaan yksityiskohtaisemmin peruskurssilla käsiteltyihin teemoihin.

Toteutustavat

Yleinen kirjallinen tentti.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Yleinen kirjallinen tentti.
Tentitään neljä kohtaa oheisista teoksista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Burr, Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä. Vastapaino 2004.

2) Suoninen, Pirttilä-Backman, Lahikainen, Ahokas (toim.), Arjen sosiaalipsykologia. WSOY 2010.

3) Helkama, Moraalipsykologia. Hyvän ja pahan tällä puolen. Edita 2009.

4) Pennington, Pienryhmän sosiaalipsykologia. Gaudeamus 2005.

5) Schellenberg, Sosiaalipsykologian klassikoita. Gaudeamus 1988.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Sosiaalipsykologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö