x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSAA4 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op
Vastuutaho
Sosiaaliantropologia
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Kandidaatin tutkielma ja kandidaatin tutkielmaseminaari pääaineopiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Seminaarissa opitaan tekemään pienimuotoinen empiirinen sosiaalitieteellinen tutkimus opettajan ja ryhmän ohjauksessa. Seminaarin käytyään opiskelijalla on käsitys tutkimusprosessin eri vaiheista ja niiden ongelmien ratkaisuista ja hän pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen itsenäisesti. Lisäksi opiskelija harjaantuu seminaariryhmässä tieteelliseen keskusteluun.

Sisältö

Syyslukukaudella jokainen opiskelija esittää ensimmäiseksi ideapaperin (1. periodi) ja toiseksi tutkimussuunnitelman (2. periodi). Tässä vaiheessa opitaan kirjoittamaan tutkimussuunnitelma eli kertomaan, mitä tutkitaan ja miten tutkitaan sekä perustelemaan miksi aihe on tärkeä. Tutkimussuunnitelmassa esitetään tutkimusongelma tai -kysymys sekä kuvaillaan minkälaisin aineistoin ja menetelmin ongelmaan aiotaan vastata. Tutkimussuunnitelman täsmentymisen jälkeen opiskelija kerää itsenäisesti tutkimusaineiston ja analysoi sen (2.-3. periodi). 3. periodi on varattu ensisijaisesti henkilökohtaiselle ohjaukselle ja 4. periodi tutkimustulosten esittelylle ryhmässä. Ryhmäkeskustelun ja opettajan palautteen perusteella esitelmä viimeistellään kandidaatin tutkielmaksi.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suoritetaan aineopintojen menetelmäjaksojen rinnalla tai niiden jälkeen.
Seminaarin yhteydessä suoritetaan kieli- ja viestintäopintoihin kuuluva suomen kielen kirjallinen viestintä (3 op) siten, että suomen kielen opettaja arvioi osan tutkimussuunnitelmasta ja antaa ohjausta tutkielman kieliasun parantamiseen. Tässä yhteydessä suoritetaan myös kypsyysnäyte.
Seminaarin aikana suoritetaan myös tiedekunnan yhteisiin opintoihin kuuluva Tiedonhankinta aineopinnoissa -opintojakso (1 op).

Toteutustavat

Opetus toteutetaan yhteistyössä sosiologian, sosiaalipsykologian ja sosiaaliantropologian oppiaineiden kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelijat kirjoittavat ideapaperin ja noin viiden sivun tutkimussuunnitelman. Opiskelijat hankkivat aineiston, analysoivat sen sekä kirjoittavat tutkimusraportin. Opiskelijat jättävät opettajalle ryhmässä käsitellyn ja viimeistellyn version tutkimusraportistaan tarkastettavaksi kandidaatin tutkielmana. Kandidaatin tutkielman laajuus on noin 20 sivua.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Hyväksytty tutkielma arvostellaan asteikolla 1-5. Arvostelussa voidaan ottaa huomioon myös osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Sosiaaliantropologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö