x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op
Vastuutaho
Sosiaalitutkimuksen yhteiset opinnot

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijoille lukuvuoden kestävä seminaari, jossa keskitytään tarkastelemaan tieteellisiä tekstejä ja harjoittelemaan tieteellistä keskustelua ja kirjoittamista. Sivuaineopiskelijoille kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy yliopiston seminaarikäytäntöihin ja opiskelutapoihin sekä omaksuu tieteellisen keskustelun ja kirjoittamisen perusteet. Kurssilla hän harjoittelee sosiaalitieteellisten ilmiöiden tunnistamista ja jäsentämistä. Seminaarin jälkeen opiskelijalla on perustaidot hankkia itsenäisesti tieteellistä tietoa, tunnistaa sosiaalitieteellisesti relevantteja tutkimusaiheita ja tuottaa tieteellistä tekstiä. Nämä taidot ovat tieteellisen asiantuntijuuden perusta. Kurssi yhdistää yksin ja yhdessä tekemistä ja mahdollistaa opiskelijoiden tutustumista toisiinsa.

Sisältö

Seminaarissa opiskelija 1) lukee ja analysoi erilaisia sosiaalitieteellisiä tekstejä, lähestymistapoja ja tekstityyppejä (kotimaiset ja kansainväliset tieteelliset artikkelit, tutkimusraportit, tieteelliset kokoomateokset), 2) kirjoittaa tieteellistä tekstiä omiin havaintoihin ja kirjallisuuteen perustuen, 3) opettelee hahmottamaan ja jäsentämään sosiaalisia ilmiöitä, 4) harjoittelee tieteellistä argumentointia ja kritiikkiä keskustelemalla sekä 5) työskentelee vastuullisena ryhmän jäsenenä. Sivuaineopiskelijat suorittavat kirjallisuuskuulustelun.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Seminaarin 1. periodin aikana suositellaan suoritettavaksi Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteisiin opintoihin kuuluva Tiedonhankinnan perusteet. Seminaarin 2. periodin aikana suositellaan suoritettavaksi yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteisiin opintoihin kuuluva Yliopiston historia, ideat ja merkitys tieteiden historiassa.

Toteutustavat

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai yleinen kirjallinen tentti.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Pääaineopiskelijoille seminaari, vaatimuksena itsenäisen kirjallisen työn/töiden tuottaminen ja aktiivinen osallistuminen.
Sivuaineopiskelijoille yleinen kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään neljä kirjaa. 1-3 ovat pakollisia ja kohdasta 4 valitaan yksi.

1. Alasuutari: Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Gaudeamus 2001;

2. Kuula: Tutkimusetiikka. Vastapaino 2006.

3. Kinnunen & Löytty (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino 2002.

4. Anttonen & Sipilä: Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Vastapaino 2000 TAI Tomperi: Akateeminen kysymys? Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta. Vastapaino 2009 TAI Ylijoki: Akateemiset heimokulttuurit ja noviisien sosialisaatio. Vastapaino 1998.

Lisätietoja

Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella kurssia suositellaan vakavasti myös niille, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet perusopinnot esimerkiksi avoimessa yliopistossa. Palautteen mukaan kurssilla on opittu lähteiden käyttöä, tiedonhakua, oman tieteellisen tekstin kirjoittamista, toimimista laitoksella ja yliopistossa sekä tutustuttu toisiin opiskelijoihin.Sosiologian, sosiaaliantropologian, sosiaalipsykologian opiskelijoille järjestetään yhteinen seminaari ja sosiaalipolitiikan opiskelijoille oma seminaari. Jakso sisältää myös kaikkien näiden oppiaineiden yhteisiä osioita. Sivuaineopiskelijoiden kirjapaketti on sama sosiologian, sosiaaliantropologian, sosiaalipsykologian ja sosiaalipolitiikan opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Sosiaaliantropologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Sosiaalipsykologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Sosiologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö