x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSYA2.1 Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitutkimuksen yhteiset opinnot
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Tohtoriopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijoille luento- ja harjoituskurssi sosiaalitieteen laadullisista tutkimusmenetelmistä.

Osaamistavoitteet

Opiskelijat perehtyvät laadullisen tutkimuksen lähestymistapoihin, metodologisiin kysymyksiin ja keinoihin hankkia ja analysoida tutkimusaineistoja.

Sisältö

Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, ryhmätöistä sekä opiskelijoiden etätyöskentelynä tekemästä harjoitustyöstä kurssin tarjoamin välinein. Lisäksi luetaan kurssikirjallisuutta omatoimisesti. Kurssin tarkoitus on, että opiskelijat pääsevät itse miettimään omia valintojaan ja osallistuvat tutkimusprosessiin liittyviin pohdintoihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Toteutustavat

Luennot ja harjoitukset (24 t) laadullisen tutkimuksen metodologiasta ja tutkimusmenetelmistä, sekä opiskelijan itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin oheiskirjallisuus:

1. Alasuutari, Laadullinen tutkimus. Vastapaino 1999. 3. uudistettu painos.

2. Ruusuvuori & Tiittula (toim.), Haastattelu. Toiminta, tilanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino 2005.

3. Ruusuvuori, Hyvärinen & Nikander (toim.), Haastattelun analyysi. Vastapaino 2010.

4. Breakwell, Hammond & Fife-Schaw (toim.), Research Methods in Psychology. London, Thousand Oaks, Calif. Sage Publications, 1995. 3. painos.

 

Lisätietoja

Opetus järjestetään yhteistyössä sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian, sosiaalipolitiikan ja naistutkimuksen oppiaineiden kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät (Sosiaalitutkimuksen yhteiset opinnot)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö