x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYKA9 Kandidaatin tutkielma 10 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Yliassistentti
Edeltävät opinnot
Psykologian perusopinnot (PSYKP1-PSYKP5) ja PSYKA8 Psykologian tutkimusmenetelmät II. Lisäksi edellytetään seminaarin kanssa samaan aikaan suoritettava kieli- ja viestintäopintoihin kuuluva suomen kielen kirjallisen viestinnän opintojakso (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi; kts. Kielikeskus) ellei sitä ole suoritettu aiemmin.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Tutkimusseminaarin suorittaminen antaa valmiudet itsenäiseen tiedonhankintaan ja tutkijan ohjauksessa suoritettavaan tutkimustyöhön. Seminaarissa kirjoitetaan empiirinen tutkimusraportti, joka hyväksytään psykologian kandidaatin tutkinnon opinnäytteeksi.

Sisältö

Opiskelija on käynyt läpi ja toteuttanut psykologisen tutkimuksen eri vaiheet (ongelman rajaaminen, hypoteesien muotoileminen, tiedonkeruu- ja analyysimenetelmien valitseminen, aineiston kerääminen ja tutkimusaineiston raportoiminen) suorittamalla pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen. Opiskelija on oppinut ja harjoitellut myös tiedonhakutaitoja, aineistonkäsittelyä sekä ryhmätilanteessa tieteellistä argumentointia ja tutkijana esiintymistä (vuorovaikutus tutkittavien kanssa, tutkimustulosten esitteleminen erilaisille yleisöille).

Toteutustavat

Seminaari (30 t), max. 7 opiskelijaa/ryhmä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kandidaatin tutkielma ja osallistuminen seminaarityöskentelyyn, johon sisältyy myös kirjaston järjestämä, tiedekunnan yhteisiin opintoihin kuuluva opintojakso Tiedonhankintataidot aineopinnoissa.
Kandidaattiseminaarin yhteydessä kirjoitetaan myös kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Pääaineopiskelijoille 3. opintovuosi, 3.-4. periodi.

Lisätietoja

Opintojakson yhteydessä kirjoitetaan myös kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte ja suoritetaan tiedekunnan yhteisten opintojen jakso Tiedonhankintataidot aineopinnoissa (1 op) sekä kieli- ja viestintäopintoihin kuuluva suomen kielen kirjallisen viestinnän opintojakso (3 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Psykologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö