x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYKP5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia I 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee mielenterveyden häiriöiden ja psykologisten ongelmien teoreettisia perusteita ja tutkimustiedon sovellutuksia mm. mielenterveyden, terveyden ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi hän ymmärtää mielenterveyden psykologisia, sosiaalisia ja biologisia edellytyksiä ja häiriöiden riskejä ja ehkäisyä.

Sisältö

Opintojaksolla esitellään keskeisiä mielenterveyden häiriöiden selitysmalleja ja esiintyvyyttä, sekä analysoidaan häiriöiden syntyä, ylläpitoa ja paranemista. Johdatus psykologisen hoidon teoriaan ja terveydenhuollon käytäntöihin kuuluvat myös opintojaksoon.

Toteutustavat

Luennot (18 t) ja kirjallisuuskuulustelu.
Luennot toteutetaan Psykonetin valtakunnallisena virtuaaliopetuksena (lisätietoja www.psykonet.fi).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuus ja luennot tentitään laitoksen yleisenä tenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. opintovuosi, 4. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Eysenck, Psychology: An integrated approach. Longman 1998 tai uudempi painos, luvut 17-19
tai
Atkinson, Atkinson, Smith, Bern & Nolen-Hoeksema
, Hilgard's introduction to psychology. Harcourt 1999 tai uudempi painos, luvut 14-16.

2. Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen & Partonen (toim.), Psykiatria. Duodecim 2007 (5. painos), luvut 1, 2, 4, 17, 26-28, 30, 33 tai uudemmat painokset.

3. Nieminen, Nevalainen & Holma (toim.), Psykologin ammattikäytännöt. Edita Publishing 2010.

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Psykologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö