x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ETNOA8 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Etnomusikologia

Osaamistavoitteet

Valmiuksien hankkiminen tieteellisen tutkielman laatimiseen. Proseminaaritutkielman aihe voi liittyä kenttätyöharjoittelukurssin (A6B) tutkimushankkeeseen.

Sisältö

Seminaarissa perehdytään systemaattisen tiedonhaun menetelmiin ja lähteiden käyttöön. Seminaari kehittää keskustelu- ja väittelytaitoa sekä äidinkielen suullisia ja kirjallisia valmiuksia.

Toteutustavat

Osallistuminen seminaari-istuntoihin sekä esitelmän kirjoittaminen. Suoritetaan vasta perusopintojen ja kenttätyöharjoittelun jälkeen. Tarkastettu ja hyväksytty proseminaariesitelmä on pääaineopiskelijalle samalla myös kandidaatintutkielma. Kandidaatin tutkintoa varten kirjoitetaan lisäksi lyhyt esseemuotoinen kypsyysnäyte.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemisto: Eco, Umberto 1989: Oppineisuuden osoittaminen eli miten tutkielma tehdään; Viskari, Sinikka 2002: Tieteellisen kirjoittamisen perusteet: opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn; Hirsjärvi, Sirkka 2000 (tai myöhempi): Tutki ja kirjoita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Etnomusikologian aineopinnot (Etnomusikologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö