x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KATES074 Promotion of Psychosocial Functional Capacity In Mental Illness 8 ECTS
Organised by
Public Health
Person in charge
Kansanterveystieteen yliassistentti (sosiaalipsykiatria)

Learning outcomes

Jakson suoritettuaan opiskelijalla on sekä kokemuksellinen että teoreettinen näkemys mielenterveyskuntoutujan psykososiaalisen toimintakyvyn edistämisestä ja hän
– ymmärtää mielenterveyden häiriöiden yhteyden psykososiaaliseen toimintakykyyn
– tuntee mielenterveyskuntoutuksen järjestämistavat Suomessa
– osaa havainnoida psykososiaalisen kuntoutuksen menetelmien toteutumista käytännössä
– kykenee lähestymään psykososiaalisen kuntoutuksen tarpeen arviointia ja tarpeeseen vastaamisen keinoja sekä palveluntarjoajan että mielenterveyskuntoutujan näkökulmasta

Contents

aiheeseen johdattelevat luennot
– vapaaehtoistyöjakso ja siihen liittyvät kurssitapaamiset
– kirjallisuuteen perehtyminen
– raportin laatiminen

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures
Independent work
Seminar

Modes of study

Läsnäolo johdantoluennoilla ja kurssitapaamisissa, vapaaehtoistyö valitussa psykososiaalista kuntoutusta tarjoavassa yksikössä (2 työviikkoa, yhteensä 75 tuntia), itsenäinen tiedonhankinta ja tieteellisen kirjoittamisen tapaan laadittu raportti.

Evaluation and evaluation criteria

Numeric 1-5.
Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien vaadittavien opintosuoritusten tekemistä. Arvosana määräytyy opiskelijan kirjoittaman raportin perusteella. Raportin arvioimisessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: – tieteellisen kirjoittamistavan edellyttämän viitteistyksen käyttö – mielenterveyskuntoutuksen järjestämistä ja psykososiaalisen toimintakyvyn edistämistä käsittelevän kirjallisuuden riittävän laaja esittely – analyyttinen, teoriaa ja käytännön kokemusta yhdistelevä pohdinta

Recommended year of study

3. year spring
4. year spring

Study materials

Kirjallisuus:         
Koskisuu J. Eri teitä perille. Mitä mielenterveyskuntoutus on? Edita 2005         
Salo M & Kallinen M. Yhteisasumisesta yhteiskuntaan? Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen tila ja tulevaisuus. Mielenterveyden keskusliitto 2007.        
Rissanen P. Skitsofreniasta kuntoutuminen. Mielenterveyden keskusliitto 2007.        
Oheiskirjallisuus:         
Lönnqvist J. ym. Psykiatria. Duodecim 2001.         
Aromaa A & Koskinen S. Terveys ja toimintakyky Suomessa. Terveys 2000 -         
tutkimuksen perustulokset. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B3, 2002. (Saatavana myös verkkojulkaisuna)         
Kallanranta T. Kuntoutus. Duodecim 2001.         
Pekkala E & Merinder L. Psychoeducation for schizophrenia and other mental illnesses.         
Cochrane Database Syst Rev. 2002: (3): CD002831         
Nyman M & Stengård E. Mielenterveyspotilaiden omaisten hyvinvointi. Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto 2001.         
Ojanen M. Sopimusvuoren kaksi vuosikymmentä. Kirjatoimi 1995.

Belongs to following study modules

School of Health Sciences
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Health Sciences