x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATES052 Interventiotutkimukset yhteisöissä 2 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Kansanterveystieteen professori Arja Rimpelä, työterveyden professori Clas-Håkan Nygård
Edeltävät opinnot
Ennen kurssin suoritusta valtaosan kansanterveystieteen aineopinnoista tulee olla suoritettuna.

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
-tuntee yhteisötason interventiotutkimusten asetelmia ja lähestymistapoja
-tuntee toimintatutkimuksen sekä tutkimus- ja kehittämistyön periaatteita
-osaa arvioida kulloiseenkin tilanteeseen sopivimman asetelman

Sisältö

-interventiotutkimuksen kysymyksenasettelut ja -asetelmat
-toimintatutkimus sekä tutkimus- ja kehittämistyö
-aikaisempiin interventiotutkimuksiin perehtyminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Teemapäivät ja tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen teemapäiviin ja tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osallistuminen teemapäiviin ja aktiivinen keskustelu. Tentti arvioidaan asteikolla 1–5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:
Øvretveit, J. Evaluating Health Interventions. An Introduction to Evaluation of Health Treatments, Services, Policies and Organizational Interventions. Open University Press 1998.
Hart E & Bond M. Action Research for Health and Social Care. Open University Press 1995.
Kuula A. Toimintatutkimus. Vastapaino 2000.

Lisätietoja

Kevätlukukausi 2011.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Metodiopinnot (Kansanterveystiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö