x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATEA004 Terveyden edistäminen 10 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Kansanterveystieteen professori Arja Rimpelä ja työterveyden professori Clas-Håkan Nygård
Edeltävät opinnot
Kansanterveystieteen aineopinnot pääosin suoritettuna

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
-tuntee keskeiset terveyden edistämiseen liittyvät mallit ja käsitteet
-tuntee terveysohjelmien laatimisen ja arvioinnin perusteet
-ymmärtää terveyden edistämisen ja kansanterveystyön suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmissä ja areenoilla
-tuntee vaikuttavuuden käsitteen erityispiirteet terveyden edistämisessä
-ymmärtää terveyden edistämisen ja tautien ehkäisyn lähestymistapojen eroja

Sisältö

Jakso suoritetaan aineopintojen lopussa, jolloin voidaan hyödyntää aikaisempia tietoja ja taitoja.
-viisi teemapäivää eri alueilta ja terveyden edistämisen opiskelijakonferenssi
-terveyden edistämisohjelman laatiminen ryhmätyönä
-intervention mapping –menetelmä
-terveyden edistämistoimintaa tukevat teoriat ja mallit

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Oppialakohtaiset (gerontologia, kansanterveystiede, sosiaalipsykiatria, työterveys) teemapäivät, ryhmätyö, terveyden edistämisen konferenssi, alkutentti ja lopputentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen teemapäiviin ja konferenssiin, toimintaohjelman esittäminen konferenssissa, alkutentti, joka suoritettava kurssin alussa sekä lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Alku- ja lopputentti, ryhmän laatima toimintaohjelma ja sen esittäminen.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Kirjallisuus:

Bartholomew, LK ym. Planning health promotion programs; an intervention mapping approach. Jossey-Bass 2006. (Myös verkkojulkaisuna)

Nutbeam H & Harris E. Theory in a nutshell. A practical guide to health promotion theories. 2. ed. McGraw-Hill 2004.

Opetuksen yhteydessä ilmoitettava materiaali.

Oheiskirjallisuus:

Green LW & Kreuter MW. Health program planning. An educational and ecological ap-proach. McGraw-Hill 2005. (soveltuvin osin)

Lisätietoja

Kevätlukukausi 2011.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Kansanterveystieteen aineopinnot (Kansanterveystiede)
Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö