x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KATEA3.1 Economics and Health 4 ECTS
Organised by
Public Health
Person in charge
Terveystaloustieteen professori Pekka Rissanen

Learning outcomes

Jakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää terveystaloustieteen keskeiset käsitteet, -lähestymistavat sekä menetelmät
-kykenee seuraamaan yleisellä tasolla alan kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta ja kirjallisuutta

Contents

-terveyspalvelujen kysyntä, käyttö, tarjonta sekä niiden ohjaaminen
-sosioekonomiset ja muut erot terveydessä ja terveyspalvelujen käytössä ja mahdollisuudet erojen vähentämispolitiikkaan

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures
Independent work
Exercises

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

2. year autumn

Study materials

Kirjallisuus:
Sintonen H ym. Terveystaloustiede. WSOY 2006.
Luentojen ja harjoitusten yhteydessä ilmoitettavat artikkelit.

Belongs to following study modules

School of Health Sciences
Terveys ja yhteiskunta (Public Health)
School of Health Sciences
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Health Sciences