x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATEA022 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Kansanterveystieteen yliassistentti (sosiaalipsykiatria)

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää laadullisten tutkimusotteiden perusperiaatteita ja menetelmiä
- tuntee sisällönanalyysin menetelmänä ja osaa soveltaa sitä tutkimusaineiston analyysissa

Sisältö

Luennot:
- laadullisen tutkimuksen historia
- laadullisen tutkimuksen erilaiset teoreettiset lähtökohdat ja menetelmät
- laadullisen tutkimuksen aineistot
- sisällönanalyysi menetelmänä
Harjoitukset:
- tutkimusartikkelien analysointi
- tutkimuskysymyksen muodostaminen ja täsmentäminen
- aineiston analysointi sisällönanalyysilla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitustehtävät ja tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentti arvioidaan asteikolla 1–5. Harjoitustehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Tentistä suoriutuminen edellyttää luentojen ja kirjallisuuden keskeisen sisällön omaksumista. Harjoitustehtävien tulee osoittaa huolellista paneutumista artikkeleihin ja tutkimusaineiston analyysiin.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus: Eskola J & Suoranta J. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino 1998.

Tuomi J & Sarajärvi A. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi 2002. (soveltuvin osin)

Lisätietoja

Kevätlukukausi 2010.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveys ja arki (Kansanterveystiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö