x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATEP003 Väestön terveys I 5 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Kansanterveystieteen yliassistentti (epidemiologia)

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
-tuntee väestön terveyden ja sairauden keskeiset mittarit ja osaa tulkita näillä mittareilla ilmoitettuja tietoja
-tuntee tärkeimmät tietolähteet ja tietää kuinka kuvailevaa kansanterveydellistä tietoa tuotetaan
-tuntee keskeisten kansantautien yleisyyden ja niiden esiintymisen eri väestöryhmissä
-tietää väestön terveydessä tapahtuneet historialliset ja globaalit muutokset
-osaa jäsentää yksilö-, ryhmä- ja yhteiskuntatason tekijöiden vaikutusta terveyteen

Sisältö

-ulottuvuudet ja mittarit (esim. tietolähteet, väestön terveyden arviointi, esiintyvyyssuureet)
-kansanterveyteen vaikuttavat tekijät (yksilö-, ryhmä- ja yhteiskuntataso)
-väestön terveys Suomessa (esim. kansanterveyden muutostrendit, eri väestöryhmien terveys, toiminnan vajavuuden esiintyvyys)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Harjoitukset

Jakso toteutetaan mahdollisesti verkko-opetuksena.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Jakso sisältää 5 erillistä seminaaria ja 4 viikkoharjoitusta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssiohjelmassa.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:
Aromaa A ym. Suomalaisten terveys. Duodecim 2005. (soveltuvin osin)
Vuorinen HS. Tauti(n)en historia. Vastapaino 2002. (soveltuvin osin)

Oheiskirjallisuus:
Hernberg S. Epidemiologia ja työterveys. 2.painos. MIKTOR 1998.
Kauhanen J ym. Kansanterveystiede. 3.p. WSOY 2007.
Luoto R ym. (toim.). Sukupuoli ja terveys. Vastapaino 2003.
Pukkala E ym. Syöpä Suomessa. Suomen Syöpärekisteri 2006.
Rahkonen O & Lahelma E (toim.). Elämänkaari ja terveys. Gaudeamus 2000.
Koskinen S ym. (toim) Suomen väestö. 2 p. Gaudeamus 2007.

Lisätietoja

Syyslukukausi 2009.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Kansanterveystieteen perusopinnot (Kansanterveystiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö