x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATEP005 Yhteisö, terveys ja sairaus 5 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Sosiaalipsykiatrian professori Matti Joukamaa, terveyssosiologian yliopettaja Pekka Virtanen, kansanterveystieteen yliassistentti (sosiaalipsykiatria)

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
-tuntee keskeiset terveyden/sairauden yhteisösidonnaisuutta koskevat teoriat ja ajattelutavat
-on perehtynyt yhteisön merkitykseen yksilön terveydelle eri yhteyksissä
-osaa ajatella terveyttä/sairautta yhteisön tuottamana ominaisuutena ja tämän lähestymistavan seurauksia terveysongelmien käsittelylle

Sisältö

-yhteisö terveydentilan määrittelijänä ja sairaan roolin muokkaajana
-sosiaalinen pääoma, sosiaalisen tuen ja verkostojen muodot ja yhteydet terveyteen
-erityisryhmien terveys, alueellisten terveyserojen synty
-yhteisön tavat järjestää sairaasta jäsenestään huolehtiminen ja kontrolloida sitä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa Moodle-alustalla.Osa suorituksista tehdään yksilösuorituksina, osa ryhmässä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Esseet ja niiden strukturoidut kommentit, verkkokeskustelut.
Tentti perustuu kurssilla laadittaviin esseesuorituksiin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvosana määräytyy tentin perusteella. Muut suoritukset voivat korottaa tai laskea tentin arvosanaa yhdellä numerolla.Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on tehnyt kaikki vaadittavat suoritukset annettujen ohjeiden mukaan.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Esseiden tuottamiseen liittyvä opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

 

Lisätietoja

Jaksolle otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Jakso toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 9.
Ajankohta: Syyslukukausi 2009.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Kansanterveystieteen perusopinnot (Kansanterveystiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö