x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOITS4 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Edeltävät opinnot
Hoitotieteen aineopinnot, HOITS2

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu itsenäisesti laatimaan toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman. Hän osaa määritellä ja perustella tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusongelmat tai -tehtävät. Opiskelija hallitsee tutkimusaineiston keruun ja käyttämänsä analyysimenetelmät. Opiskelija osaa tehdä tutkimustuloksiin pohjaavia johtopäätöksiä sekä arvioida tulosten eettisyyttä ja luotettavuutta. Lisäksi opiskelija hallitsee sekä kirjallisen että suullisen tieteellisen esitystavan.

Sisältö

Seminaarityöskentely lukuvuoden ajan, henkilökohtainen ohjaus, itsenäinen työskentely. Osallistuminen Terveystieteiden osastokirjaston järjestämään informaatiolukutaidon kurssin viimeiseen osaan: Systemaattisen tiedonhankinnan syventäminen osa 2 (4 x 2 h)

Vaadittavat opintosuoritukset

Kypsyys- ja opinnäyte.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Lisätietoja

Syyslukukausi, kevätlukukausi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Syventävät opinnot (Hoitotiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö