x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOITA6 Laadullinen tutkimus hoitotieteessä 5 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
3 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy laadullisessa tutkimuksessa yleisimmin käytettyihin aineistoihin, niiden keräämis- ja analysointimenetelmiin sekä luotettavuuden arviointiin. Lisäksi opiskelija harjaantuu laadullisten tutkimusmenetelmien soveltamiseen.

Sisältö

Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät, laadullisen tutkimuksen analysointimenetelmät, laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen hoitotieteessä, laadullisen analyysin harjoitukset.

Toteutustavat

Luento-opetus 15 h, ohjatut harjoitukset 12 h, itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuus ja luennot suoritetaan tenttimällä. Osallistuminen ohjattuihin harjoituksiin. Opiskelijat tekevät itsenäisesti kurssin ohessa pienimuotoisen harjoitustyön.
Tentittävä kirjallisuus:
Aho A L ym. (toim.) 2006. Perhehoitotieteelliset tutkimusmenetelmät. Research Methods in Family Nursing Science. Tampereen yliopisto.
Holloway I (toim.) 2005. Qualitative research in health care. Open University Press.
Kylmä J & Juvakka T. 2007. Laadullinen terveystutkimus. Edita Prima.
Oheiskirjallisuus:
Parahoo K. 2006. Nursing research. Principles process and issues. MacMillan. Soveltuvin osin.
Paunonen M & Vehviläinen-Julkunen K. 1997. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY. Soveltuvin osin.
Ajankohtaiset artikkelit.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Kevätlukukausi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö