x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOITA01 Johdatus hoitotieteeseen 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hoitotieteen juuret ja kehityksen, mieltää hoitotieteen alueen ja sen suhteen muihin tieteisiin.

Sisältö

Hoitotiede tieteenä ja suhde lähitieteisiin.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuustentti erikseen ilmoitettavina päivinä.
Tentittävä kirjallisuus:
Eriksson K ym. 2008. Hoitotiede. 2. p. WSOY.
Hirsjärvi S, Remes P & Sajavaara P. 2007. Tutki ja kirjoita. 13. osin uudistettu painos. Tammi.
Pietilä A-M ym. (toim.) 2002. Terveyden edistäminen. Uudistuvat työmenetelmät. WSOY.
Paunonen M & Vehviläinen-Julkunen K. 1999. Perhe hoitotyössä: teoria, tutkimus ja käytäntö. WSOY.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Syyslukukausi, kevätlukukausi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö