x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUAK3A Kandidaatintutkielmaseminaari 4 op
Vastuutaho
Käännöstiede
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Pääaineen perusopinnot.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Pakollinen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii laatimaan tieteellisen tutkielman ja omaksuu itselleen tutkimuksen tekemisen ja arvioimisen perustaitoja.

Sisältö

Perehtyminen tiedonhaun menetelmiin ja lähteiden käyttöön, erityisesti käännös- ja tulkkaustieteelliseen kirjallisuuteen. Tieteellisen tekstin laatimisen, kriittisen arvioinnin ja argumentoinnin harjoitteleminen.

Toteutustavat

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään temaattisia ryhmiä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen seminaarin työskentelyyn ja esitelmän kirjoittaminen kääntämisen ja tulkkauksen kannalta relevantista aiheesta. Seminaariesitelmän opponointi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu harjoituksiin.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Tutkielmaopinnot (Käännöstiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö