x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUVIP2C Puhe ja keskustelu S2-näkökulmasta 2 op
Vastuutaho
Suomi toisena ja vieraana kielenä
Vastuuhenkilö
Lehtori

Osaamistavoitteet

Opettaa analysoimaan, kuvaamaan ja selittämään suomen kielen prosodista vaihtelua ja sen merkitystä puheessa; opettaa tiedostamaan oman ja muiden keskustelun ja puheen jäsentymistä; tutustuttaa ääntämisen opettamisen periaatteisiin; opettaa käyttämään hyväksi kielitieteellisiä tutkimuksia käytännön opetustyössä.

Sisältö

Katsaus puhutun kielen prosodiseen jaksotukseen sekä prosodisen ja syntaktisen jaksotuksen yhteispeliin sekä intonaatiokuvioiden, puhefunktioiden, vaihtokauppalausetyyppien ja retoristen sävyjen suhteeseen sekä dialogipartikkeleiden käyttöön; ääntämisen opettaminen; katsaus puhumis- ja keskustelutaitojen opettamiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Ks. myös verkkosivua http://www.uta.fi/ltl/sivuaineet/s2/suoritusten_arviointi.html

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lauranto, Yrjö 2004. Puheen jaksotus, intonaatio ja välikielen pragmatiikan jäljitelty puhe. Teoksessa Straszer, Boglárka & Anneli Brown (toim.), Suomen kielen prosodian opettamisen ja oppimisen kysymyksiä, s. 47–116. Kakkoskieli 5. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, Helsinki ja opettajan valitsemaa ajankohtaista tutkimusta ja oppimateriaalia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kielioppi, teksti ja keskustelu S2-näkökulmasta (Suomi toisena ja vieraana kielenä)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö