x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMS2 Metodiopinnot 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Tutustuttaa tieteellisen tutkimuksen metodeihin ja tutkimuksen yhteydessä käytettäviin tietokoneohjelmiin; tieteellisen kirjoittamisen kertaus; argumentaatioon liittyvien ongelmien pohdinta; hyväksytty pro gradu -tutkielmaa varten laadittu tutkimussuunnitelma (n. 5 sivua).

Sisältö

Johdatusta tutkielman tekemiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Luennot sisältävät harjoituksia. Lisäksi henkilökohtainen tutkimussuunnitelman teon ohjaus (n. tunti per opiskelija).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Referaatti ja tutkimussuunnitelma. Ks. myös yksikön tutkielmaohjeistus:
http://www.uta.fi/ltl/opiskelu/kaytannot/tutkielmat.html

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Vaadittavien opintosuoritusten perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Maisteriopintojen 1. vuoden syksy.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa (toim.) 1998. Argumentti ja kritiikki: lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Gaudeamus, luvut 1-3, 5-8.

Em. kurssikirjallisuus kuulustellaan erillisessä kirjallisessa kuulustelussa. Lisäksi tutustutaan valikoimaan metodioppaita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Syventävät opinnot (Suomen kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö